Privaatsustingimused

Viimati muudetud: 10.12.2019

Isikuandmete töötleja tutvustus ja kontaktid

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Lihtne (registrikood 11692662, asukoht Sompa tee 29-9, 11913 Tallinn) (edaspidi meie).

Pakume oma klientidele erinevaid teenuseid ja tooteid, muu hulgas:

 • anname välja ja müüme ajakirja „Hingele Pai“,
 • korraldame joogatunde,
 • korraldame erinevaid esinemisi, koolitusi, veebiseminare ehk vebinare ja muid üritusi,
 • pakume turunduskonsultatsiooni,
 • tegeleme oliivide ja oliiviõli müügiga.

Põhjalikumat teavet meie poolt pakutavate teenuste ja toodete kohta leiate meie veebilehekülgedelt www.hingelepai.ee ja www.oliiviõli.ee.

Kui teil tekib isikuandmete töötlemisega seoses täiendavaid küsimusi, siis saate meiega ühendust alljärgnevatel kontaktidel:

Vastutav isik: Merit Raju
Telefon: 5635 6329
E-post:   info@hingelepai.ee
Postiaadress: Sompa tee 29-9, 11913 Tallinn

Kelle isikuandmeid me töötleme?

Kõikide eespool nimetatud teenuste osutamise käigus puutume vähemal või rohkemal määral kokku ka oma klientide ja tellijate isikuandmetega, aga samuti meie veebilehtede külastajate andmetega.

Privaatsustingimustes nimetame lihtsustamise huvides oma klientideks nii meie teenuste tellijaid ja kasutajaid, samuti isikuid, kelle kasuks on meie teenuseid tellitud (nt kui ajakiri on tellitud kingitusena teisele isikule, st tellija ja tellimuse adressaat on erinevad), aga ka inimesi, kes lihtsalt külastavad meie veebilehti.

Selguse huvides peame oluliseks märkida, et meie tooted ja teenused ei ole suunatud alaealistele. Seega ei kogu me teadlikult informatsiooni alaealiste kohta või, kui seda mingil põhjusel siiski teeme, siis lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest (nt kui lapsevanem on andnud meile korralduse saata ajakirjad alaealise nimele).

Lisaks töötleme nende huvitavate inimeste andmeid, kellest kirjutame oma ajakirjas „Hingele Pai“.

Mida privaatsustingimused sisaldavad?

Privaatsustingimustes anname teile lihtsas ja selges keeles ülevaate:

 • milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme,
 • millistel eesmärkidel ja õiguslikul alusel me neid andmeid töötleme,
 • millistel juhtudel ja kellele me neid andmeid edastame,
 • kuidas ja kui kaua me neid andmeid hoiame,
 • millised on teie õigused seoses teid puudutavate isikuandmete töötlemisega,
 • kuidas saate teavet oma andmete töötlemise kohta,
 • kuidas me kasutame küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid.

Milliseid isikuandmeid ja kellelt me kogume?

Isikuandmed (edaspidi ka andmed) on inimesega konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed. Selgema arusaamise huvides oleme liigitanud ja grupeerinud andmed, mida me oma klientide kohta kogume ja kasutame, alljärgnevalt:

 • kliendi põhiandmed (nimi ja isikukood);
 • kliendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefoni number, postiaadress);
 • tellimuste info (tellitud tooted ja teenused, tellimuse periood ja muud tellimuse tingimused, tellimuse adressaat jms);
 • arveldusinfo (esitatud arved, arve aadress, arveldusarve nr, viitenumber, maksete andmed, laekumised ja tagastused jms);
 • võlaandmed (võlgnevuse tekkimise aeg, võlgnevuse tasumise andmed);
 • kampaaniates osalemise andmed;
 • meie Facebooki lehe meeldimise andmed;
 • rahulolu ja muude kliendiküsitluste vastused;
 • esitatud pretensioonid;
 • veebilehe külastusandmed (IP aadress, kasutatud seade, külastatud veebilehe osad, külastusaeg, veebilehele jõudmise allikas, nt FB jms).

Andmed pärinevad eelkõige kliendilt endalt, nt andmed, mida klient esitab, kui ta registreerib end meie üritusele, tellib muid tooteid või teenuseid, liitub meie uudiskirjaga, esitab meile infopäringu või pretensiooni ning muudes sarnastes olukordades.

Samas tekivad andmed ka tavapärase kliendisuhtluse käigus ja teenuste tarbimisel (nt e-kirjavahetus, tellimuste ajalugu jms) ning veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena (nt veebilehel veedetud aeg). Ajakirja tellimuste infot vahendavad meile ka meie koostööpartnerid AS Express Post või AS Eesti Post.

Me ei kogu eriliigilisi isikuandmeid (so rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta). Samas võivad need tundlikud andmed meile teatavaks saada juhuslikult, näiteks kui avaldate ise meile selliseid andmeid telefonikõnes või saadetavas kirjas.

Ajakirja artiklites või veebilehe lugudes avaldame artiklis või loos kajastatud inimese kohta ainult seda infot, mida ta ise või teised looga seotud isikud (nt isikud, kellega on tehtud intervjuu) on meile või meie kaasautoritele avaldanud.

Millistel alustel ja eesmärkidel me andmeid töötleme?

Igasugune isikuandmete töötlemine peab olema seaduslik ehk peab esinema õiguslik alus andmete töötlemiseks. Meie töötleme klientide andmeid allpool loetletud õiguslikel alustel. Iga aluse juures selgitame, milliseid andmeid me vastaval õiguslikul alusel töötleme ja milleks me seda teeme.

Alus: kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine vastavalt kliendi taotlusele.

Sellel õiguslikul alusel töödeldavad andmed on kliendi põhiandmed, kontaktandmed, tellimuste info, arveldusinfo ja võlainfo ning me kasutame neid andmeid järgmistel eesmärkidel:

 • klientide tellimuste täitmiseks (nt tellimuste vastuvõtmine ja haldamine, tellitud toodete kättetoimetamine),
 • kliendisuhtluseks (nt tellimuse andmete täpsustamine, korraldusliku info edastamine, meeldetuletuste saatmine, lepingu lõpetamise või muude lepinguga seotud teadete edastamine),
 • arveldamiseks (nt arvete koostamine, esitamine, maksete kogumine),
 • maksekäitumise info haldamiseks ning võlgade menetlemiseks ja sissenõudmiseks nii kohtuväliselt kui ka kohtus,
 • pretensioonide lahendamiseks ja päringutele vastamiseks.

Alus: õigustatud huvi

Õigustatud huvi tähendab seda, et me soovime kasutada isikuandmeid ka olukorras, kus andmete töötlemine ei ole otseselt vajalik lepingu täitmiseks, aga kus see on vajalik nt parema teenuse osutamise ja teenindamise huvides, teenuste, toodete ja e-keskkondade arendamiseks ning kliendisuhtluse ja äritegevuse edendamiseks.

Õigustatud huvi alusel töötlemine puudutab vähemal või rohkemal määral kõiki meie poolt kogutavate isikuandmete liike (vt privaatsustingimuste p 4). Eelkõige võime isikuandmeid õigustatud huvi alusel töödelda järgmistel eesmärkidel:

 • klientide ostukäitumise ja -eelistuste analüüsimiseks, et parandada oma teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti ning teha kliendile personaalsemaid pakkumisi vastavalt tema varasemale ostuajaloole ja eelistustele;
 • tellimuse peatse lõppemise kohta meeldetuletuste saatmiseks;
 • veebianalüüsiks, parenduste ja statistika tegemiseks ja veebilehe külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
 • kampaaniate planeerimiseks ja korraldamiseks, sh personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamiseks ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
 • klientide rahulolu uuringute teostamiseks ja tagasiside küsimiseks;
 • võrgu-, info- ja küberturbe eesmärkidel;
 • meie poolt teenusepakkujaga sõlmitud lepingu täitmiseks (vt teenusepakkujate kohta infot privaatsustingimuste p-s 6);
 • finantsjuhtimise aruannete koostamiseks ja analüüsiks;
 • õigusnõuete koostamiseks ja esitamiseks või enda kaitsmiseks selliste nõuete vastu.

Õigustatud huvi võib olla aluseks ka isikuandmete töötlemisele seoses meie ajakirja väljaandmisega. Kuigi artikli kirjutamise faasis tugineme inimese nõusolekule, kuid pärast ajakirja trükki saatmist, ilmumist või avaldamist jätkame töötlemist õigustatud huvi alusel (vt ka selgitusi nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse alalõigu juures).

Alus: juriidilise kohustuse täitmine

Ettevõtjana oleme kohustatud oma tegevuses täitma erinevaid õigusaktidest tulenevaid nõudeid, mis võib tähendada vajadust töödelda isikuandmeid ka juhtudel, kui selleks muud õiguslikud alused puuduksid või kui muu õiguslik alus on ära langenud (nt leping on lõppenud).

Näiteks vajame maksuseadustest tulenevalt kliendi põhiandmeid ja kontaktandmeid raamatupidamise algdokumentide (arve) koostamiseks. Selleks, et täita korrektselt raamatupidamise ja maksuarvestusega seotud kohustusi, peame säilitama ka tellimuste, arvelduste ja võlainfot. Raamatupidamise seadusest tuleneb ka kohustus raamatupidamise dokumentide säilitamiseks seitsme aasta jooksul.

Samuti peame me seaduses sätestatud juhtudel töötlema ja edastama isikuandmeid ametiasutuste ja –isikute päringutele vastamiseks, aga samuti pädevate ametiasutuste teavitamiseks toimunud rikkumistest.

Alus: nõusolek

Kliendi nõusoleku alusel toimub kliendi põhi- ja kontaktandmete kasutamine otseturunduseks (pakkumiste tegemiseks telefoni või e-posti teel), välja arvatud juhul, kui klient on juba sarnast teenust või toodet tellinud ning meil on seetõttu põhjust arvata, et klient võib olla huvitatud ka teistest sarnastest toodetest või teenustest (sel juhul toimub isikuandmete töötlemine otseturunduseks õigustatud huvi alusel).

Nõusolek on aluseks ka isikuandmete töötlemisele seoses meie ajakirja väljaandmisega. Nimelt sünnivad kõik meie artiklid ja lood nii ajakirjas kui ka veebilehel koostöös inimestega, kes on nende lugude nn peategelased. Enne loo avaldamist kooskõlastatakse inimesega nii artikli sisu kui ka loo juures ilmuvad fotod. Kuigi algselt tugineme nende andmete töötlemisel inimese nõusolekule, siis pärast ajakirja trükki saatmist, ilmumist või avaldamist jätkame töötlemist õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui inimese huvid kaaluvad meie õigustatud huvi üles ning meil on võimalik andmete töötlemine lõpetada (nt põhimõtteliselt on võimalik lõpetada artikli avaldamine meie veebilehel, kuid paberväljaanded jäävad sellele vaatamata käibele).

Kuidas saate keelata oma andmete kasutamise otseturunduseks?

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on teil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemisesuhtes esitada igal ajal tasuta vastuväiteid.

Vastuväite esitamiseks tuleks pöörduda meie poole privaatsustingimuste punktis 1 nimetatud kontaktidel. Vastuväite saamisel lõpetame me teie andmete kasutamise otseturunduseks.

Kui olete saanud meilt pakkumise e-posti teel, siis saate edasiste pakkumiste saatmise e-posti teel välistada, kui klikite saadud e-kirja lõpus olevale lingile (unsubscribe, lahku listist). Seeläbi toimub teie  e-posti aadressi eemaldamine otsepostituse saajate nimekirjast.

Kellele me teie isikuandmeid edastame?

Oma teenuste osutamisel ja toodete müügiprotsessis kasutame me mitmeid teenusepakkujaid ja koostööpartnereid nagu raamatupidamisteenuse osutajad (nagu Sild Raamatupidamine OÜ), reklaami- ja turundusteenuste pakkujad (nagu Drip ja Genesis Digital, Google Forms), kliendirahulolu uuringuid korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT ja muude äriteenuste pakkujad (nagu Carbonite backup süsteem, iDeal arvutihooldus, www.webinarjam.com, Facebooki ja Google’i teenused, Squarespace), postiteenuste pakkuja SmartPost (Itella Estonia OÜ), e-postiteenust vahendavad või osutavad ettevõtted.

Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastame me aga volitatud töötlejale, Maksekeskus AS‘le.

Selleks, et need koostööpartnerid saaksid meile teenust osutada, peame neile edastama ka oma klientide isikuandmeid, kuid edastame neile andmeid vaid ulatuses, milles see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks (nt AS-iga Express Post ja AS-iga Eesti Post vahetame üksnes neid andmeid, mis on vajalikud ajakirjade tellimuste vormistamiseks ja tellimuste haldamiseks; maksehäireregistri pidajale edastame üksnes võlainfot jne). Volitatud andmetöötlejad on andmete töötlemisel seotud meie poolt antavate juhistega ning sõlmitud lepingutega.

Kohustuste rikkumisega seotud andmeid võime oma õiguste ja huvide kaitseks edastada ka inkassoettevõtetele, õigusnõustajatele, kohtutele ja muudele isikutele ja asutustele, kes tegelevad vastavate nõuete menetlemisega.

Oma klientide kohta peame esitama andmeid järelevalve- ja korrakaitseasutustele, kui meilt seaduslikul alusel selliseid andmeid nõutakse (nt Tarbijakaitseameti, Andmekaitse Inspektsiooni vms päringud ja kontrollid) või kui esineb olukord, mil oleme seadusest tulenevalt kohustatud ise neid andmeid esitama (nt informatsioonikohustuse täitmine Maksu- ja Tolliametile).

Millistesse riikidesse võime teie andmeid edastada?

Meie teenused on suunatud eelkõige Eesti turule ning oma tegevuses kasutame samuti peamiselt Eestis või mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis tegutsevate ettevõtjate teenuseid.

Seega ei edasta me teie andmeid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, välja arvatud andmed, mida töödeldakse seoses sellega, et kasutame oma tegevuses mõnesid USAs asuvatele ettevõtetele kuuluvaid veebipõhiseid tarkvaralahendusi (nt www.drip.comwww.webinarjam.com, Google’i ja Facebooki teenused).

Kõik need ettevõtted (välja arvatud www.drip.ee)  on liitunud Euroopa ja USA vahelise andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ja/või rakendavad oma tingimustes ELi standardseid andmekaitseklausleid, mistõttu on isikuandmete kaitse tagatud vaatamata sellele, et isikuandmete töötlemine võib toimuda osaliselt või täielikult väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Turundustarkvara Drip omanikuks olev ettevõte Avenue 81, Inc ei ole meie andmetel veel liitunud Privacy Shield andmekaitseraamistikuga, kuid on kehtestanud isikuandmete kaitse osas põhjalikud privaatsustingimused (https://www.drip.com/privacy). Avenue 81, Inc  esindajaks Euroopa Liidus on Inglismaal registreeritud ettevõte Avenue 81 Ltd registreerimisnumbriga 11324538. Andmed, mis meie poolt kasutatava teenuse tõttu selle teenusepakkuja infosüsteemi satuvad ning mis võivad seetõttu jõuda USA’sse, on teie e-posti aadress ja meie veebilehe külastamisandmed (nt millist artiklit lugesite, millist linki avasite, andmete põhjal koostatud segmendid ja kliendiprofiilid jms). Need andmed aitavad meil mõista teie eelistusi ja huvisid ning edastada Drip.com meilisüsteemis teile teavet meie teenuste ja toodete kohta, millest võiksite potentsiaalselt huvitatud olla.

Edastame teie andmeid nimetatud teenusepakkujale üksnes turundustegevuste läbiviimiseks ja haldamiseks ning üksnes juhul, kui olete andnud meile selleks selgesõnalise nõusoleku. Juba antud nõusoleku saate te igal ajal tagasi võtta. Selleks piisab, kui klikite saadud e-kirja lõpus olevale lingile (unsubscribe / lahku listist) või kirjutate meile privaatsustingimuste punktis 1 nimetatud kontaktidel.

Kuidas me tagame teie andmete turvalisuse?

Kasutame isikuandmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Muu hulgas kasutame andmete edastamisel krüpteeritud kanaleid (SSL tehnoloogia), kasutusel on ajakohastatud tarkvara lahendused, mille abil kontrollime oma seadmeid ja süsteeme regulaarselt viiruse-, nuhkvara- ja muu ründevara ning nakkuste ja rünnete tuvastamiseks ja eemaldamiseks. Meie töötajatele ja koostööpartneritele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

Lepingu täitmiseks töödeldavate andmete säilitamisel lähtume reeglist, et andmeid hoiame alles nõuete esitamiseks seaduses ettenähtud aegumistähtaja jooksul, mis on 3 aastat lepinguliste suhete lõppemisest.

Seadusest tuleneva juriidilise kohustuse täitmiseks töödeldavaid andmeid hoiame alles seaduses sätestatud tähtaja jooksul (nt raamatupidamise dokumente säilitame 7 aastat).

Kui olete andnud meile nõusoleku oma kontaktandmete kasutamiseks otseturunduse eesmärgil (nt uudiskirjade ja muude pakkumiste edastamiseks e-kirja teel), siis neid andmeid kasutame otsepostituseks seni, kui oma nõusoleku tagasi võtate (nõusoleku tagasivõtmise kohta vt privaatsustingimuste p 6).

Tuleb arvestada, et teatud juhtudel kehtivad tavapärastele kustutustähtaegadele ka erandid, näiteks ei rakendu mõned kustutustähtajad võlgnevuste olemasolul, kuna meil on õigustatud huvi neid võla sissenõudmiseks vajalikke andmeid edasi töödelda kuni võla lõpliku tasumiseni. Samuti ei allu neile reeglitele anonüümsete andmete säilitamine, kuna sel juhul ei ole enam tegu isikuandmetega (st neid ei ole võimalik konkreetse inimesega seostada).

Millised on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest (eelkõige Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679 ehk inglise keelse lühendiga GDPR, jõustumise aeg 25.05.2018) tuleneb andmesubjektidele mitmeid õigusi, millest anname teile alljärgnevalt kokkuvõtliku ülevaate.

Inimesel on õigus:

 • saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta, sh õigus saada tasuta koopia töödeldavatest isikuandmetest (NB: lisakoopia ehk teistkordselt samade andmete kohta koopia nõudmisel võime küsida teilt mõistlikku tasu koopia väljastamisega seotud halduskulu katmiseks);
 • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud,
 • nõuda isikuandmete kustutamist (nt juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud, nt juhul, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, mille te olete tagasi võtnud),
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks, mil menetleme teie taotlust või vaidlustust seoses isikuandmete töötlemisega),
 • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek osaliselt või täielikult tagasi, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek, sh on teil õigus keelata oma andmete töötlemine otseturunduseks,
 • saada isikuandmeid struktureeritult ja elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas formaadis ning edastada need andmed teisele teenusepakkujale, välja arvatud juhul, kui tegemist on andmetega, millele ülekandmisõigus ei kohaldu.

Vt soovi korral ka Andmekaitse Inspektsiooni selgitusi andmete ülekandmisõiguse kohta peatükk 8: http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/2018.05.31_andmetootleja_uldjuhend.pdf;

·    pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Kuidas saate teavet oma isikuandmete töötlemise kohta?

Oma õiguste teostamiseks ja/või täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge meie poole kontaktidel, mille oleme avaldanud privaatsustingimuste punktis 1.

Oma ajakirja tellimustega seotud infot saate aga kõige lihtsamini kätte Omniva ajakirjade tellimise süsteemist www.minuajakirjandus.ee või klienditeeninduse telefoninumbril 6616 616 või info@omniva.ee. Kui olete tellinud meie ajakirja AS Express Post vahendusel, siis nende tellimuste kohta saate infot e-posti teel elektronposti vahendusel tellimine@expresspost.ee või telefonil 6177 717.

Palun arvestage, et enne teie küsimusele või taotlusele vastamist peame saama veenduda, et andmete küsijaks või taotluse esitajaks on õige isik. See on vajalik teie andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks. Seetõttu võib juhtuda, et palume teil esitada lisainformatsiooni, mis aitaks meil teid usaldusväärselt tuvastada (nt võime paluda teil end identifitseerida digitaalselt ID-kaardi, Mobiil-ID või muu turvalise abivahendiga).

Kuidas me kasutame küpsiseid ja muid veebitehnoloogiaid?

Nagu ka enamik teisi veebilehti, kasutavad meie veebilehed „küpsiste“ tehnoloogiat. Küpsised (ingl k cookies) on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse veebilehte külastades brauseri poolt kasutaja arvutisse või seadmesse.

Küpsised aitavad muuta veebiteenuse kasutamise kasutaja jaoks lihtsamaks ja mugavamaks, nende abil on võimalik analüüsida veebilehe kasutatavust ning pakkuda kasutajale paremat ja tema eelistustele vastavat teenust. Küpsiste kasutamise tulemusena saab veebilehitseja edastada küpsise info veebilehe igal kasutuskorral veebilehele tagasi, eesmärgiga võimaldada sama kasutaja äratundmine.

Kasutusel on sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsised. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Lisaks eristatakse kolmandate osapoolte küpsiseid, mis on loodud kolmandate osapoolte poolt (näiteks Google ja Facebook).

Teil on võimalik oma veebibrauseri seadetes blokeerida osade või kõikide küpsiste kasutamine. Palun arvestage, et mõningatel juhtudel võib see aeglustada veebilehe sirvimist või vähendada veebilehtede funktsionaalsust või takistada neile juurdepääsu.

Küpsiste kasutamine meie veebilehtedel on seotud kõikide privaatsustingimustes nimetatud õiguslike alustega. Küpsistega kogutud informatsiooni võime kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • funktsionaalsete küpsiste kasutamine  teenuste osutamiseks (need küpsised on väga tähtsad veebilehe ja elektrooniliste teenuste toimimiseks ja võimaldavad ühtlustada kasutajakogemust);
 • teenuste arenduseks kasutatavad küpsised: küpsiste kasutamist jälgides saame parandada meie veebikeskkonna ja -teenuste toimimist, nt saame informatsiooni selle kohta, missugused on meie veebilehe kõige populaarsemad osad, missugustele veebilehtedele lähevad meie kasutajad edasi või missugustelt veebilehtedelt nad tulevad ning kui kaua nad on meie veebilehel;
 • kasutusanalüüsiks kasutatavad küpsised: kasutame küpsiseid statistika koostamiseks meie veebikeskkonna ja -teenuste külastajate arvu kohta ning hindame reklaami tõhusust;
 • turunduse suunamiseks kasutatavad küpsised, mille abil saame samuti koguda informatsiooni reklaamide pakkumise või teatavale brauserile suunatud sisu kohta, tekitades erinevaid sihtrühmi;
 • võime kombineerida küpsiste abil saadud informatsiooni muul viisil klientide kohta saadud informatsiooniga, nt infoga kasutatud teenuste kohta.

Üldist infot küpsiste kohta leiate soovi korral nt siit: http://www.aki.ee/et/kupsised.

Privaatsusteate muutmine

Aeg-ajalt vaatame me oma privaatsusteate üle ning teeme sellesse vajalikke täiendusi.

Olemasolevaid kliente teavitame privaatsusteate muutmisest e-posti teel enne muudatuste kehtima hakkamist.